top of page
Hjem: Video
young homeless boy holding a cardboard house.jpg

REGNINGA KOMMER UANSETT LOMMEBOK

Kamp mot utenforskap

Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge er et landsdekkende nettverk av brukerorganisasjoner med bred og verdifull erfaring som brukere av velferdstjenestene. Vår visjon er et Norge uten fattigdom og sosial ekskludering. Samarbeidsforum vil at marginaliserte grupper skal ha makt og politisk innflytelse.

Vårt oppdrag er å avdekke forhold ved samfunnet som skaper og opprettholder fattigdom og urettferdighet. Vi vil påvirke beslutningstakerne og vi tilbyr vår kompetanse. Vårt engasjement bygger på verdiene solidaritet, likeverd og empowerment.

Vi vet at de omfattende konsekvensene av fattigdom ikke blir håndtert på alvor, før de som lever i denne virkeligheten blir sett på som en del av løsningen – ikke en del av problemet.

Retten til et trygt og godt hjem er sentralt for at folk skal oppleve et godt liv.  Denne kampanjen skal sette fokus på konsekvensene ved dette.

Hjem: Welcome

NÅR BOLIGEN BLIR EN FATTIGDOMSFELLE

Alle har like stor rett på et trygt og godt sted å bo. Framover bør vi strebe etter at så mange som mulig skal eie en bolig, fordi det virker demokratiserende.  Det skriver  Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge ved hele 10 forskjellige organisasjoner.  Les hele kronikken her på VERDIDEBATT.

VL SF_edited_edited.jpg
Hjem: Who We Are

RETTEN TIL Å BO TRYGT

Fakta om utenforskap i Norge

TRYGGE HJEM FOR BARN

Flere og flere barn i utenforskap

Antallet barn som lever i en situasjon der de ikke vet om de kan bo i nærheten av venner eller egen skole øker.  Boligprisene kommer til å øke med 9,8 % i år, det blir hele 17,2 % på tre år.  For mange familier blir egen bolig en umulighet.

shutterstock_596083883.jpg

ET STED Å BO

Mangler vi en boligpolitikk ?

Undersøkelser fra Husbanken har vist at kommunene ofte mangler en samordnet organisering av det boligsosiale arbeidet.  Konsekvensen av dette blir at leie og eiermarkedet blir frikoblet fra politiske beslutninger.  Vi får i sterkere og sterkere grad et boligmarked der de som er utenfor forblir utenfor.

shutterstock_1678239244.jpg

INTEGRERING ER TRYGG BOLIG

Forskjeller øker uten endring

Relativt få innvandrere eier boligen sin. Dette gjelder også blant dem med svært lang botid i Norge skriver SSB.  I et boligmarked som det norske, som har vært preget av svært høy prisvekst de siste årene, krever etablering på boligmarkedet en relativt solid økonomi.


At eierandeler er lavere i grupper med lave inntekter, og at det har vært slik over lang tid, er et kjent fenomen (SSB 2016 og 2017, Omholt 2016, SSB 2017b). Det er også et faktum at innvandrere og personer med innvandrerbakgrunn er tydelig overrepresentert nederst i inntektsfordelingen (Omholt 2016, Strøm og Bye 2017).

shutterstock_259238210.jpg
Hjem: What We Do

KONTAKT OSS

Samarbeidsforum mot fattigdom, 
v/ Batteriet, Fredensborgveien 24A, 
0177 Oslo

23 68 23 00

SF ORG NY2.png
Hjem: Contact
bottom of page