top of page
young homeless boy holding a cardboard house.jpg
Hjem: Bilde

BOLIG TALT!

Når boligen blir en fattigdomsfelle

Alle har like stor rett på et trygt og godt sted å bo. Forskjellen mellom fattig og rik har økt. Sosial ulikhet og boligpolitikk er satt på dagsorden. For på boligmarkedet speiles ulikhetene i samfunnet. I deler av landet ser vi segregerte byer. Særlig i storbyene, også kalt pressområdene. Uten konkrete tiltak vil denne tendensen bare forsterkes.

Boligpolititikk er sjelden en del av valgkampen. Kanskje har gjennomsnittsvelgeren glemt saken, fordi gjennomsnittsvelgeren bor trygt og godt. De som bor under uverdige forhold, får sjeldent sin stemme hørt, verken før, under eller etter valgkamp.

Det finnes vanskeligstilte i mange ulike boforhold. De som eier og leier, både kommunalt og privat, og ikke minst de bostedsløse. Noen spør seg kanskje, er det en menneskerett at alle skal eie bolig? Nei, men at alle skal ha et trygt og godt sted å bo i verdens beste land er på sin plass. At ingen skal være bostedsløse i verdens beste land bør også være et mål.

Alle har like stor rett på et trygt og godt sted å bo, uavhengig av om du eier eller leier bolig. 


Gjennom kampanjen "Alle trenger et trygt og godt hjem"  ønsker Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge å vise at de som sliter på boligmarkedet har mange ansikter, og at det kan være mange ulike grunner til at boligen har blitt en fattigdomsfelle.

Hjem: Who We Are
Hjem: Video

RETTEN TIL Å BO TRYGT

Fakta om utenforskap i Norge

TRYGGE HJEM FOR BARN

Flere og flere barn i utenforskap

Antallet barn som lever i en situasjon der de ikke vet om de kan bo i nærheten av venner eller egen skole øker.  Boligprisene fortsetter å øke og for mange familier blir egen bolig en umulighet.

shutterstock_596083883.jpg

ET STED Å BO

Mangler vi en boligpolitikk ?

Undersøkelser fra Husbanken har vist at kommunene ofte mangler en samordnet organisering av det boligsosiale arbeidet.  Konsekvensen av dette blir at leie og eiermarkedet frikobles fra politiske beslutninger.  Vi får i sterkere og sterkere grad et boligmarked der de som er utenfor, forblir utenfor.

shutterstock_1678239244.jpg

INTEGRERING ER TRYGG BOLIG

Forskjeller øker uten endring

Relativt få innvandrere eier boligen sin. Dette gjelder også blant de med svært lang botid i Norge skriver SSB.  I et boligmarked som har vært preget av svært høy prisvekst de siste årene, krever etablering på boligmarkedet en relativt solid økonomi.


At det er færre som eier boligen sin i grupper med lave inntekter, og at det har vært slik over lang tid, er et kjent fenomen (SSB 2016 og 2017, Omholt 2016, SSB 2017b). Det er også et faktum at innvandrere og personer med innvandrerbakgrunn er tydelig overrepresentert nederst i inntektsfordelingen (Omholt 2016, Strøm og Bye 2017).

shutterstock_259238210.jpg
Hjem: What We Do

KAMP MOT UTENFORSKAP

Regninga kommer uansett lommebok!

Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge er et landsdekkende nettverk av brukerorganisasjoner med bred og verdifull erfaring som brukere av velferdstjenestene. Vår visjon er et Norge uten fattigdom og sosial ekskludering. Samarbeidsforum vil at marginaliserte grupper skal ha makt og politisk innflytelse.

Ingenting om oss, uten oss!


Vårt oppdrag er å avdekke forhold ved samfunnet som skaper og opprettholder fattigdom og urettferdighet. Vi vil påvirke beslutningstakerne og vi tilbyr vår kompetanse. Vårt engasjement bygger på verdiene solidaritet, likeverd og empowerment.


Vi vet at de omfattende konsekvensene av fattigdom ikke blir håndtert på alvor, før de som lever i denne virkeligheten blir sett på som en del av løsningen – ikke en del av problemet.


Retten til et trygt og godt hjem er sentralt for at folk skal oppleve et godt liv.  Denne kampanjen skal sette fokus på konsekvensene ved dette.

Hjem: Welcome

KONTAKT OSS

Samarbeidsforum mot fattigdom, 
v/ Batteriet, Fredensborgveien 24A, 
0177 Oslo

23 68 23 00

SF ORG NY2_edited.jpg
Hjem: Contact
bottom of page